ถวายพระพร

 

นายกสมาคมฯ... ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน  และเลขาธิการ... พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ พร้อมสมาชิกภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล และ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติและร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ