ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี
Prof.Dr. Peangruetai Voradithi 


* เลขาธิการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล