นางสาว นิธิวดี ไพรยนต์  
ส่งหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการสมาคม
โดยถูกต้องแล้ว  นับตั้งแต่วันที่ 13  สิงหาคม 2562