บรรยายให้เครือข่ายสมาคมที่จังหวัดอุบล

Hits: 126

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ พร้อมด้วย ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี  และทีมงานส่วนหนึ่ง
เดินทางไปบรรยายให้คณะกรรมการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ที่อุบลราชธานี