พักศึกมา วัยใส ด้านภัยทุจริต

Hits: 61

 

"พักศึกมา วัยใส ต้านภัยทุจริต"
โครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใด้หัวข้อเรื่อง"มหันตภัย....คอรัปชั่น ยุค 4.0 "พักศึกมา วัยใส ต้านภัยทุจริต"
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยเชิญ 
พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  (เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ)  ร่วมเป็นวิทยากร