รายชื่อบุคลากรและคณะกรรมการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล (ส่วนกลาง)

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์                * นายกอาวุโส 
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน                 * นายกสมาคม

พลเอก สมโภชน์ นนทชัย               * อุปนายก 
ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี          * เลขาธิการ 
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์            * ผู้ช่วยเลขาธิการ
พ.อ.(พิเศษ)รศ.สฤษดิ์ ห.เพียรเจริญ  * กรรมการและรองเลขาธิการ
นาย เขมภณ ฉัตรวิทยา                 * กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์                   * กรรมการและผู้จัดการ 
รศ.พิเศษ ดร.สุชานี แสงสุวรรณ        * ปฏิคม 
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด                      * ผู้ช่วยเหรัญญิก 
นาย กิตติพงษ์   ทิพย์โยธิน              * ผู้ช่วยผู้จัดการ 
พันเอกหญิง พิสมัย กันต์นิกูล            * กรรมการ
ผศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร                 * กรรมการ
นางสุภัคพิชญา  เที่ยงหิรัญมณี          * กรรมการ
เรืออากาศโท รวีวัทธ์ บุญพ่วง           * กรรมการ
นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร                  * กรรมการ
รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์                 * กรรมการ
นาย กิตติพัทธ์  พิมพ์บุญโชติ           * กรรมการ
นาย ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์          * กรรมการ
ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์                 * กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร         
* ประธานที่ปรึกษา 
พลอากาศตรี นายแพทย์ ไกรสร วรดิถี 
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เอกสารการจดทะเบียนสมาคม คลิกที่นี่ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล (สำนักงานใหญ่กรุงเทพ) ที่สามารถสอบถามรายละเอียด ในเบื้องต้น (ติดต่อฝ่ายอื่นๆ เป็นกรณีๆ)

   
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด  (อร)
* ผู้ช่วยเหรัญญิก 

โทร... 081-6329566
ประสานงานแทน/ช่วยเหรัญญิก