หลักธรรมาภิบาล-download

18. 03. 30
Hits: 1661

คลิกที่นี่เพื่อ ดาวโหลดเอกสารนี้ เป็นไฟล์ .pdf 

หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ

1. หลักคุณธรรม (morality)
2. หลักนิติธรรม (the rule of law)
3. หลักความโปร่งใส (accountability)
4. หลักการมีส่วนร่วม (participation)
5. หลักความรับผิดชอบ (responsibility)
6. หลักความคุ้มค่า (cost-effectiveness of economy)ที่มาของธรรมาภิบาลในประเทศไทย ได้รวบรวมไว้ดังภาพ