สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติและสมาคมฯ ครั้งถัดไป เดือน มกราคม 2563 (จะประกาศวันเวลา ให้ทราบอีกครั้ง)


ประกาศ: เว็บไซต์ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้สร้างและทะยอยปรับปรุงแล้ว คลิกชมได้ที่นี่
ทั้งเพื่อเป็นอีกทางเลือก ในการเป็นสมาชิกลุ่ม สำหรับผู้มีตำแหน่งทางการเมือง หรือกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
อีกทางหนึ่ง

บัตรสมาชิก ที่ยังคงค้างที่สำนักงานใหญ่ คลิกดูที่นี่

ภธช. ย่อมาจาก ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ โดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธาน
และ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นเลขาธิการ เริ่มการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558
เป็นลักษณะองค์กรหรือกลุ่มบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ(*** สมาชิกสามารถสนับสนุน, มีตำแหน่งทางการเมืองได้ )


สภธ. ย่อมาจาก สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
มีวัตถุประสงค์ 7 ข้อ ตามเอกสารจดทะเบียน โดยข้อที่ 7 สมาชิกไม่ดำเนินการ เกี่ยวข้องกับการเมือง
โดยมี พลเอก จรัล กุลละวาณิชย์ เป็นนายกอาวุโส, ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เป็นนายกสมาคม ,
พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นเลขาธิการสมาคม            จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ท่านได้ตำแหน่งขึ้นเป็น อุปนายกคนที่ 1 ของ สภธ. และได้มอบหน้าที่เลขาธิการ ให้ ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย
วรดิถี ซึ่งอาสาเข้ามาช่วยขับเคลื่อนสมาคมต่อภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติและสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่/ส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลคือ ทางออกของสังคมไทย
*สมาชิกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล  ดำรงตนเป็นผู้  ไม่มี อคติ ไม่มี อัตตา และไม่มี มิจฉาทิฐิ  

คำว่าธรรมาภิบาล ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Good Governance ซึ่งมีความหมายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือ การปกครองที่ดี ที่ถูกต้องเป็นธรรมสำหรับผู้ปกครอง (เช่น ผู้ปกครองประเทศ, จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน, ผู้ปกครององค์กร, ผู้ปกครองนักเรียน) 


    ยินดีต้อนรับอาสาสมัครที่มีจิตอาสา  ที่ต้องการช่วยงานด้านต่างๆ ของสมาคม ท่านที่มีเวลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนและสามารถประสานงานเพื่อขอเข้าร่วมประชุม คณะทำงาน เมื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และนำเสนอความรู้ ความสามารถ เสียสละ และสามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ดี ก็จะทะยอยได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบส่วนต่างๆ 
   ในทางตรงกันข้าม เมื่อคณะกรรมการเดิม ติดภารกิจ ก็จะสละตำแหน่ง/ภาระหน้าที่เพื่อให้จิตอาสาท่านอื่นเข้ามาช่วยงานต่อ ทั้งนี้เพื่อให้งานเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลสู่สังคมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง... 

 

สภธ.นครราชสีมา โดย นายเกษมศักดิ์ โยธการี นายกสมาคม เปิดประชุมนัดปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562

 

ภาพการบันทีกข้อตกลง (MOU) ณ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ---คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล วางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

 

อบรม "ธรรมาภิบาล ภาคปฏิบัติ" รุ่นที่1
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 62 ณ.โรงแรมยูดีกรีนวิวโฮเทล ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาพู่ อ.เพ็ญจ.อุดรธานี

 

โครงการอบรมความรู้กฏหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเข้าถึงกรรมการยุติธรรม ณ.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

 

ประชุม คณะกรรมการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลภาคอีสาน 5 จังหวัด 1.อุดรธานี 2.หนองคาย 3.สกลนคร 4.ชัยภูมิ 5.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562

 

รายการตัวจริงเสียงจริง สัมภาษณ์ นายพลธรรมาภิบาล---พลเอก ดร.กิตติศักด์ รัฐประเสริฐ เล่าถึงความเป็นมาเรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย กรุณาฟังให้จบ

   

วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 09:30 พลเอกจรัล เป็นประธานวางพวงมาลา ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และถวายราชสดุดีบูรพมหากษัตริย์ไทย

  สมาคมผู้สื่่อข่าวต้านคอร์รัปชันฯ จัดเสวนาใหญ่ "มหันตภัย ... คอร์รัปชั่นยุค 4.0" 
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์  เป็นประธาน