พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 


สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กับ  
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1