สมาชิกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

สมาชิกภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
 

ร่วมกิจกรรม พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
เมือวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562