รายชื่อสมาชิกตลอดชีพที่ทำบัตรแล้ว (page4)

Hits: 318

 

item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
154   7416200620 นาง สมพร  สุขกล่ำ 
Mrs. Somporn  Sukklum
สมุทสาคร    
155    7416200721 นาง วราพร  คุณสารสมบัติ 
Mrs. Waraporn   Khunnasansombat    
สมุทสาคร    
156   9316200419 นาย เงินวสวัตติ์  ลิ่มทวีสกุล 
Mr. Ngoenwaswat  Limtwiskun    
พัทลุง    
 157   1416200310 นาย ธรรมราช  วงศ์สุยะ 
Mr. Thammarach  Wongsuya  
พระนครศรีอยุธยา    
 158   9016200113 นาย สมบูรณ์  พงศ์เลิศนภากร 
Mr. Somboon Phonglertnapakorn   
สงขลา    
159   1016207528 ดร. ณัฐภา  จันทกุล 
Dr. Natthapha Jantakul 
กรุงเทพ    
160   1016207629 นาง ยุพิน ทะประสพ 
Mrs. Yuphin Taprasop  
กรุงเทพ    
161 1016208023 นาง สุภา  ตรีทิพย์มาส   
Mrs. Supa  Treetipmas  
กรุงเทพ    
162 1016208124 น.ส. แขไข  สุขกล่ำ 
Miss Kaekai  Sookglum  
กรุงเทพ    
163 1016208215 นาย พิชัย  โตวิวิชญ์   
Mr. Phichai  Tovivich
กรุงเทพ    
164 1016208326 นาง พยอม  รอดสุด 
Mrs. Payorm Rodsud
กรุงเทพ    
165 1016208427 พ.อ.หญิง พิสมัย กันต์นิกูล 
Col. Pisamai  Kuntnikool
กรุงเทพ    
166 1016208528 นาง กรุณาพร  รีลี่ย์ 
Mrs. Karunaporn  Riley
กรุงเทพ    
167 1016208629 ผศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร 
Asst. Prof.  Penpan  Jarernporn
กรุงเทพ    
168 1316201319 ดร. คำดี  อำนวย 
Dr. Kamdee  Amnouy     
ปทุมธานี    
169 1316201310 นาย นันธวัฒน์  ตันตริธนธรณ์   
Mr. Nanthawat  Tantrithanathorn
ปทุมธานี    
170 2016200812 นาย  ศุภฤกษ์  ทะประสพ 
Mr. Suparoek  Taprasop  
ชลบุรี    
171 5416201022 นาง ณัฐชพานันท์ ใจเที่ยงตรง   
Mrs. Natchapanun  Jaithiangtrng  
แพร่    
172 1016208821 ดร. ธัญมน  อรรจนพจนีย์
Dr. Thanyamon  Atjanapotjanee
กรุงเทพ    
173 4116200219 นาย ทัยธัช พูลสวัสดิ์
Mr. Taiyathat   Poonsawad
อุดรธานี    
174   4116200310 นาย นิยม บุตรดา 
Mr. Niyom  Budda
อุดรธานี    
175 4116200421 น.ส. ภริตพร หงส์ธนิธร   
Miss Paritporn   Hongtanitorn
อุดรธานี    
176 4116200522 นาง ศุภลักษณ์ กิจนิกร 
Mrs. Supaluck  Kitnikorn
อุดรธานี    
177 4116200613 นาย สมชีวัน นามชินมาร 
Mr. Somchiwan  Namchinnarmarn
อุดรธานี    
178 4116200714 ว่าที่ ร.ท.ดร. อิสเรศณุชิตภ์   จันทร์ศรี 
Acting Lt. Dr. Isaresnuchit Chansri
อุดรธานี    
179 4116200825 ดร. พิชญสุกานต์  ทองอนันติวงศ์   
Dr. Pitchayasukan Thonganantiwong
อุดรธานี    
180 4116200916 ดร. ศรัณ  แสบงบาน
Dr. Saran  Sabangban 
อุดรธานี    
181 1216204318 นาย ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ 
Mr. Nharamin Wishanuson Kumraks
นนทบุรี    
182 4316200211 นาย ทรงกลด สรรพอาษา 
Mr. Songklot  Sappha-asa
หนองคาย    
183 1016208922 รศ.พิเศษ ดร. สุชานี แสงสุวรรณ  Assoc.Prof.Dr. Suchanee  Saengsuwan   กรุงเทพ     
184 2616200313 พ.อ.(พิเศษ)รศ.สฤษดิ์ ห.เพียรเจริญ
Sr Col.Assoc.Prof. SaridHor piancharoen 
นครนายก    
185 7316201013 นาย ณัฎฐวัฒน์  ปานพงศ์พิเชฐ   
Mr. Natthawat   Panpongpichet
นครปฐม    
186 1016209023 นาง นิภา คงในสัตย์
Mrs. nipha  kongnaisat
กรุงเทพ     
187   1916200316 นาย เชิดชัย  กลางสาทร
Mr. Cherdchai  Klangsatorn
สระบุรี    
188 4116201118 นาย สำรวย  พลสงคราม
Mr. Samruai  Phonsongkhram   
อุดรธานี     
189 4116201219 นาย สมศรี   ภูนาเมือง
Mr. Somsree  Phunamueang 
อุดรธานี    
190 4116201320 นาง ผ่องพิศ   แก้วมาตร 
Mrs. Pongpis   Kaeomat  
อุดรธานี    
191 4516200628 นาง อรุณรัตน์   วิสุงเร 
Mrs. Aroonrat  Visungre  
ร้อยเอ็ด    
192 4516200729 นาง  อภิญญา   ลือโสภา 
Mrs. Apinya   Luesopha  
ร้อยเอ็ด    
193 4516200820 นาง เปรมวิกา  ยามไชย 
Mrs. Premwika  Yamchai  
ร้อยเอ็ด    
194 4516200911 นาย คมไชย์   สุริโย   
Mr. Komchai  Suriyo 
ร้อยเอ็ด    
195 4516201012 นาย ทองมี   พูลเพิ่ม   
Mr. Thongmee   Punpeam  
ร้อยเอ็ด    
196 4216200210 นาย สนั่น  คำวิลัย 
Mr. Sanan  Khamwilai
เลย    
197 4216200311 นาย ภัทรกุล  พิมเห็ม 
Mr. Pattarakul  Pimhem 
เลย    
198 4216200412 นาย เลิศชัย  เพ็งธรรม 
Mr. Leadchai   Pengtham   
เลย    
199 4216200513 นาย ไพรวรรณ  ตะพิมพ์ 
Mr. Priwan  Tapim  
เลย    
200 4216200624 นาง สงัด  คำวิลัย 
Mrs. Sangat   Kamwilai
เลย    
201 4216200725 นาง พรตวัน  พิมเห็ม   
Mrs. Portawan  Phimhem
เลย    
202 4116201421 นาง วราภรณ์   บุตรดา 
Mrs. Waraporn  Budda  
อุดรธานี    
203 4116201522 น.ส. จิราพร  จามน้อยพรม
Miss. Jiraporn  Chamnoypom   
อุดรธานี    
204 4116201623 น.ส. สรวงสุดา  แสนเทพ
Miss  Suangsuda  Saenthep  
อุดรธานี    
205 4116201724 น.ส. ประไพพร  วันกิ่ง
Miss  Papaiphon  Vanging 
อุดรธานี     

           บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป  
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล)  สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)