รายชื่อสมาชิกรายปีที่ทำบัตรแล้ว(page5)

Hits: 141

 

item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
201   9626203119 นาย กรี  เจ๊ะนิ
Mr. Kree  Cheni
นราธิวาส    
202   9626203210 นาย  ณรงค์  ยะโกะ
Mr. Narong    Ya-koh
นราธิวาส    
203   9626203311 นาย อุสมาน   มาหามะ
Mr. Usaman   Mahama
นราธิวาส    
204   9626203412 นาย อพันดี  ลาแจ
Mr. Apandee   Lajae
นราธิวาส    
205   9626203513 นาย เจ๊ะดาโอะ  เจ๊ะอามะ
Mr. Cheda- oh     Che-ama
นราธิวาส    
206   9626203614 นาย อุสมาน  เด็งนิ
Mr. Usmarn   Dengni
นราธิวาส    
207   9626203715 นาย อับดุลเลาะ โต๊ะโซ๊ะ
Mr. Abdulloh  Tohsoh
นราธิวาส    
208    9626203816 นาย อับดุลอาซีส  สะรีบู
Mr. Abdul arsis  Sareeboo
นราธิวาส    
 209   1226204025 นาง มัลลิกา  กลิ่นคุ้ม 
Mrs. Mallika  Glinkum  
นนทบุรี    
 210   1226204217 นาย นพดล  ทิมทอง   
Mr. Noppadol  Timthong   
นนทบุรี    
 211    8626200128 นาง นิภา  จันทร์สวัสดิ์   
Mrs. Nipa  Junsawat     
ชุมพร    
 212    7326200912 นาย เมี้ยน  ตาทอง   
Mr. Mian  Tathong   
นครปฐม    
 213     1026207720 น.ส. สุภาพร  โอฬารโชคชัย   
Miss  Suparporn  Oranchokchai    
กรุงเทพ    
214   1026207821 น.ส. วิมลศิริ  เอื้อสิวะคุณ   
Miss  Vimolsiri  Auersiwakun 
กรุงเทพ    
 215     1026207922 น.ส. ณัฐนันท์  กองอ้น   
Miss Nuttanun  Kongon  
กรุงเทพ    
 216   1326201117 นาย กิตติพัทธ์   พิมพ์บุญโชติ     
Mr. Kittipath  Pimboonchote  
ปทุมธานี    
 217    1326201228 นาง ฌาณภา  ร่มฉัตรทอง     
Mrs. Chanapha  Romchatthong    
ปทุมธานี    
218    5426201123 นาง ลภัสณัฐ์  จันทรนวรัญชน์ 
Mrs. Lapassanat  Juntonnavaran  
แพร่    
219 7026201322 นาง ธมลวรรณ  จุลเจิมศักดิ์     
Mrs. Thamolwan  Junjermsak    
ราชบุรี     
220   4126201017 นาย ศตวรรษ  ท้าวใจคง
Mr. Satawan  Taojaikong
อุดรธานี    
221 3126200117 ดร.สมชาย สุเรรัมย์
Dr. Somchai Sureram
บุรีรัมย์    
             

...  บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป 
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล) สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร  อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)