item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
101     7016100614  นาย อนันต์  แข็งขัน
Mr. Anan  Khaengkhan
 ราชบุรี    
102    1016103719  นาย พลวราเทพ   จิรบรรเจิดสิรี
Mr. Pondwaratep  Jirabanjerdsiri
 กรุงเทพ    
103    1016103820 น.ส. รพีรัตน์  ธนฉัตรรัตน์
Miss  Rapirat    Tanachatrat
 กรุงเทพ    
 104    1316200410 พลเอก สมโภชน์ นนทชัย
Gen. Sompoch  Nontachai
 ปทุมธานี    
 105    1316200521 นางสาว เพชรา  ชอบรักษ์ 
Miss Petchara  Chobrak
 ปทุมธานี    
106     1116200812 นาย ภัคพล  เศรษฐี   
Mr. Phakkhaphon  Settee
 สมุทรปราการ    
107    6116200221  น.ส. ณัทกาญจน์ จรัสมนัสพงศ์  Miss Nuttakran  Jaratmanutpong  อุทัยธานี    
108   9216200115 ดร. ชญาธร  เจริญฤทธิ์   
Dr. Shayathorn   Charernrit
ตรัง    
 109    8316200115  นาย กิตติพงษ์   ทิพย์โยธิน   
Mr. Kittipong  Tipyotin
 ภูเก็ต    
 110   3616200123 น.ส.ศสิพัชยาพร ประทุมพงษ์   
Miss Sasipatchayaporn  Prathumphong
 ชัยภูมิ    
111   1316200622 นาง กาญจนา  คล้ายพุฒ   
Mrs. Kanjana   Klayput
ปทุมธานี    
112   1016205215 พล.ต. ชำนาญ  มาสำราญ 
Maj.Gen  Chamnan  Masamran 
กรุงเทพ    
 113    1016205316 นาย กฤติกร  คุณานพรัตน์  Mr. Krittikorn  Khunanopparat กรุงเทพ    
 114       1016205417   นาย เขมภณ ฉัตรวิทยา   
Mr. Khammapon   Chatvitaya
 กรุงเทพ    
 115    1016205518 นาย กฤติเดช  สิริกนกไชย
Mr. Krittidet  Sirikanokchai
 กรุงเทพ    
 116   1016205629 นาง  ธนภร  สิริกนกไชย 
Mrs. Thanaporn   Sirikanokchai 
กรุงเทพ    
 117   1016205710 นาย ศุภชัย  อึ้งพงศ์เพชร   
Mr. Supachai  Uangpongpetch
กรุงเทพ    
 118   1016205821 นาง กรกช  สุขนิยม   
Mrs. Korrakoch   Sukniyom
กรุงเทพ    
 119     1216203217 นาย สหพล  รุ่งอนันต์ทรัพย์ 
Mr. Sahaphon  Rung-anansap
นนทบุรี    
120   1216203328 น.ส. เมธาพร  นากรกิจวัฒนา
Miss Metaphon  Nakornkitwattana
นนทบุรี    
121     1216203428  นาย รวีวัทธ์  บุญพ่วง
Mr. Raweewat  Boonpoung
นนทบุรี    
122     7416200418 นาย สมศักดิ์  ศิลปปราโมทย์กุล   
Mr. Somsak   Sillapramotkul
สมุทรสาคร    
123   2616200222 น.ส. ภัสส์ลดา จันทภัทร์อังกูร
Miss  Phatlada Chanthaphatoangkun
นครนายก    
124     4016200511 นาย ราชัน   ผาโพธิ์
Mr. Rachan Phapho
ขอนแก่น    
 125   7216200224  นาง รัตนาภรณ์ อริยะสัจจะธรรม  ศรีเพชร
Mrs. Rattanaporn  Ariyastchatham Sripeach
สุพรรณบุรี    
 126     1016206528  นาง ชนานาถ  อุทัยโชคสกุล
Mrs. Chananat   Uthaichoksakul
กรุงเทพ    
127   1016206629 นาง วรนุช  เกิดเกียรติขจร
Mrs. Woranuch  Kerdkiatkajon
กรุงเทพ    
128   1016206710  นาย วิชิต  สุรดินทร์กูร
Mr. Vichit   Suradinkura
กรุงเทพ     
129   1016206821 น.ส. นลินี  วชิรานุกูล
Miss  Nalinee  Wachiranugul
กรุงเทพ    
130     1016207114 นาย เปรม  ปิยะสัจจะเดช
Mr. Prem  Piyasachadesh
กรุงเทพ    
131     5716200328 นาง ดวงธิดา   เขื่อนเพชร
Mrs. Duangthida   Khuanphet
เชียงราย    
132   5216100311 นาย สง่า วงศ์ษา  
Mr. Sa Nga   Wongsa
ลำปาง    
133   7716200229 น.ส. นิจวรี  อุ่นฤทธิ์
Miss  Nijawaree  Unrid
ประจวบคีรีขันธ์    
134   1216203520 น.ส. หนึ่งฤทัย  อยู่สบาย
Miss  Nuengruethai   U-sabai
นนทบุรี    
135   5416200921 น.ส. ธัญกร  รุ่งเรืองเลิศ
Miss Tanyakorn   Rungruanglerd
แพร่    
136   6216100211 นาย สุภัคชัย  เงินนาม
Mr. Supakchai   Nagnnam
กำแพงเพชร    
137   1016103628 น.ส. สุขสิริ  ขนานแข็ง
Miss Suksiri   Khanankhang
กรุงเทพ    
138   7316200710  นาย ปรมัตถ์  อ่อนบ้านแดง
Mr. Paramat  Onbandaeng
นครปฐม    
139   7316200821  น.ส. คณิภา  ดีประเสริฐ
Miss Kanipa  Deepasert
นครปฐม    
140   6516200226 น.ส. สร้อยประดับร  วิจิตรพงษา 
Miss Soipradubr  Wijitpongsa
พิษณุโลก    
141   7416200519 นาย สดายุ ขำพิจิตร
Mr. Sadayu  Kampijit
สมุทรสาคร    
142 1016207316 นาย พิเชฎฐ์  เพราแก้ว
Mr. Pichet  Prawkeao
กรุงเทพ    
 143 1316200925  น.ส. สำลี  ทองไชย
Miss  Samlee  Thongchai
ปทุมธานี    
144   1316201016 ดร. ดาวากร  เขียวสังข์
Dr. Davakorn  Keawsung
ปทุมธานี    
145   1216203823 ดร. เลิศสิน  ฤกษ์ศุภพิพัฒน์
Dr. Loessin  Loeksuphaphiphat
นนทบุรี    
146   1216203924 น.ส. สิริกร  จิตราบรรหาญ
Miss Sirikorn  Chitrabanhan
นนทบุรี    
147 1216204126 น.ส. ปฐมลักษณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Miss Patomlux  Saneevong N Ayutaya
นนทบุรี    
148 7616200127 นาง ศศินา  พรหมแสนปัง
Mrs. Sasina  Promsaenpang
เพชรบุรี    

                                                      
    บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป  
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล)  สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)