รายชื่อสมาชิกตลอดชีพที่ทำบัตรแล้ว (page2)

Hits: 1293

 

item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
57   1216101812 รศ.ดร.ภิรมย์  จั่นถาวร
Assoc.Prof. Pirom  Chantaworn 
นนทบุรี    
58   1216101923 น.ส. ภคอร  จันทรคณา
Miss Pakaorn  Chantarakana
นนทบุรี    
59   1016102315 นาย มงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์
Mr.Mongkolkit  Suksintharanon
กรุงเทพมหานคร    
60   1016102416 นาย วิวัฒน์  เจริญพาณิชย์ศิริ
Mr. Vivat  Charoenpanichsiri
กรุงเทพมหานคร    
61   1216102014 นาย เฉลิม  ยงค์เจริญชัย
Mr. Chalerm  Yongchareonchai
นนทบุรี    
62   6616100115 นาย ศุภสัณฑ์  ศิลป์ชูศรี
Mr. Suphasan  Sinchusri
พิจิตร    
63   1216102125 น.ส. พรรณรัณภา เขมสิริชุติหิรัญ
Miss Panrannapha  Kemsirichootiharan
นนทบุรี    
64   7316100214 นาย พรพัฒน์  พันธุ์ภักดี
Mr. Pronpat   Panpakdee
นครปฐม    
65   2216100126 นาง จิดาภา  เปาหลิ่งหลี้
Mrs. Jidapa   Pouhlinghlee
จันทบุรี    
66   1216102216 พล.ต.ต.ดร. ทรงพล วัธนะชัย
Mr. Songpol  Wattanachai0
นนทบุรี    
67   4416100110 นาย เดชาธร  คะอังกุ
Mr. Dechathorn  Kaungku
มหาสารคาม    
 68   1216102327 น.ส. ปรานิศา  วรรณโค
Miss Pranisa  Wannakho
นนทบุรี    
69   1016102618 นาย ประทีป  ปูรณวัฒนกุล
Mr. Pratheep   Pooranawatanakul
กรุงเทพมหานคร    
70   1116100215 ดร.สุวิชาญ  โตวัฒนา
Dr. Suwichan  Towathana
สมุทรปราการ    
71   7116100110 พลตรี ไชยันต์  อินทสะอาด
Col.Gen. Chaiyan  Inthasa-ard
กาญจนบุรี    
72   1016102810 นาย จำลอง  สิงห์โตงาม
Mr. Chamlong   Singtongam
กรุงเทพมหานคร    
73   1016102921 น.ส. สุทิศา  ยศตระกูล
Miss  Sutisa   Yostrakul
กรุงเทพมหานคร    
74   1116100316 นาย เลิศชัย  องค์วิเศษไพบูลย์
Mr. Lertchai  Ongvisespaiboon
สมุทรปราการ    
75   1216102519 ว่าที่ พันตรี ชัชวาลย์  ผลดีนานา
Mr. Chatchawran  Pholddeenana
นนทบุรี    
76   2016100619 นาย พลัฏฐ์  บรรจงภูสิทธิ์
Mr. Palat  Banchongpoosit
ชลบุรี    
77   2716100627 นาง บำรุง  คงสมกาย
Mrs. Bamrung   Kongsomkai
สระแก้ว    
78   7116100221 นาง บุษบง  ทัพวงษ์ 
Mrs. Budsabong  Tupwong
กาญจนบุรี    
79   8016100322 นาง เมธพร นาคะสรรค์
Mrs. Metaporn Nakasan
นครศรีธรรมราช    
80   1116100417 นาย เสน่ห์ พึ่งทอง
Mr. Sane Phuengthong
สมุทรปราการ    
81   1116100528 น.ส. ฐิตารีย์ พ่วงดวงงาม
Miss Titaree Phoungdoung-ngam
สมุทรปราการ    
82   3116100419 นาย บุญเรือง โฉมงาม
Mr. Bunrueang Chomngam
บุรีรัมย์    
83   8016100413 นาย ชวนิตย์ นาคะสรรค์
Mr. Chorvanit Nakasan
นครศรีธรรมราช    
84   1016103113 ดร. พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต
Dr. Punsak Sriphayuksvet
กรุงเทพมหานคร    
85   1016103214 ดร. วิชิต สุรพนานนท์ชัย
Dr. Wichit Surapananonchai
กรุงเทพมหานคร    
86   1016103315 ดร. ทวี รักสกุล
Dr. Tawee Raksakul
กรุงเทพมหานคร    
87   1216102822 น.ส. ชญาดา จิระศิริภิญโญ
Miss Chayada Jirasiripinyo
นนทบุรี    
88   2716101011 นาย เวียง ค้ำชู
Mr. Wiang Kumchoo
สระแก้ว    

 89

  7316100315 นาย วิชาญ   ทองดอนโต
Mr. Vichan  Tongdonto
นครปฐม    
 90   5716100226 น.ส.ศุภจิรา  สนทะหุโม
Miss Supajira  Sonthahumo
เชียงราย    
 91   7116100322 นาง  ธนพร   เสียงลอย
Mrs. Thanaporn  Siangloy
กาญจนบุรี    
92   7316100416 นาย ไพรัตน์   แช่มละออ
Mr. Pairat  Chaemlaor
นครปฐม    
93   7116100413 นาย ประเสริฐ เสียงลอย
Mr. Prasert  Siangloy
กาญจนบุรี    
94   6516100124 น.ส. โอไออารญา   รตะจารุก
Miss Oiaraya   Rataaruk
พิษณุโลก    
95   1016103426 น.ส. พรนภา  ประธรรมยันเต
Miss Pornnapa  Prathamyunte
กรุงเทพมหานคร    
96   1016103527 น.ส. ปทุม  ชนะเศรษฐกุล
Miss Pathum  Chanasetthakun
กรุงเทพมหานคร    
97    1216102913 นาย อนุรักษ์  ยมมระคา
Mr. Anurak  Yommorakha
นนทบุรี    
98   1216103024 น.ส. นิตยา  ขุนทอง
Miss  Nittaya  Khuntong

นนทบุรี    
99    4016100217 นาย ชัยยัน  ผาโพธิ์
Mr. Chaiyant  Phapho
ขอนแก่น    
100   7416100114 นาย สัณพงศพร  ผลพิทักษ์
Mr. Sanpongsaporn  Phonpitak
สมุทสาคร    
101    7316100517 นาย สุวรรณ   บัวโรย
Mr. Suwan  Buaroi
นครปฐม    
102    7416100215 นาย กิตติธัช  สถาวรสมิต
Mr. Kittituch   Sathawonrasamit
สมุทสาคร    
103    3416100119 ส.ต.ต. ชัยวัฒน์  พรมจันทร์
Pol.L/C  Chaiwat  Promchan  
อุบลราชธานี    
104   7016100412  นาย ธนภณ   ทวีไกรกุล
Mr. Tanapon   Taweekaikul
ราชบุรี    
105    2216100217 พระปลัด สาธิต  ทองเปรม
Phrapalat  Sathit   Thongprem
จันทบุรี    
106    7016100523 นาง สุดา  โจสรรค์นุสนธิ์
Mrs. Suda   Josannuson
ราชบุรี    


 รายชื่อสมาชิกตลอดชีพ ต่อ หน้าที่3


บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่
ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป  
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล)
สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร
อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)