กำลังปรับปรุง

รายชื่อสมาชิกที่ มีความประสงค์ ซึ่งอาจจะมีการกรอกใบสมัครแล้ว / ชำระเงินแล้ว(ฝากมา) 

หรือฝากเอกสาร/รูปถ่าย  ไว้กับท่านใดท่านหนึ่ง แต่ยังมาไม่ถึงฝ่ายทะเบียน และ ฝ่ายออกบัตร1. นาง กนกเกตุ ดำรงตรงศิริ  (กรุงเทพ) ขาดภาพถ่าย
2. นาง พรรัศม์  ถึงแก้ว (กรุงเทพ) ขาดภาพถ่าย
3. นาง หงสธรณ์  เนติจรรยาคนธ์ (กรุงเทพ) ขาดภาพถ่าย