รายชื่อสมาชิกรายปีที่ทำบัตรแล้ว(page1)

Hits: 656

บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่
ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป 
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล)

สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร
อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)

 

item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
1 4526000121 นาง เบญจา พงษ์ศาสตร์
Mrs.Bencha  Pongsart
ร้อยเอ็ด -  
2   2026000113 นาย โพโรจน์  ขวัญเมือง
Mr.Pairoj  kwanmuang
ชลบุรี    
3   6126000118 นาย ณัฐาศักดิ์  พสิษฐ์ศักดา
Mr.Natthasak  Phasitsakda
อุทัยธานี    
4   1226000326 นาง บังอร   ศรีเมือง
Mrs.Bangaon Srimueang
นนทบุรี    
5   1626000118 นาย ประเทือง ทองโชติ
Mr.Pratuang Tongchod
ลพบุรี    
6   2726100223 นาง ชื่นจิต  ปัญจนุวัฒน์
Mrs.Chuenjit  Panjanuwat
สระแก้ว    
7   2726100314 นาย มนตรี  บุญแย้ม
Mr.Montri  Boonyam
สระแก้ว    
8   2726100415 นาย โกวิท  สละชั่ว
Mr.Kovit  Salachua
สระแก้ว    
9   8026100221 น.ส. บุบผารัตน์  ดอกกะฐิน
Miss Bubpharat  Dokkathin
นครศรีธรรมราช    
10    1026101820 นาง กานต์พิชชา นาคชัยสัมฤทธิ์
Mrs.Karnpitcha  Nackchaisamrit
กรุงเทพมหานคร    
11   7326100123 นาง พรรณงาม แจ่มนิยม
Mrs.Phanngam Jamniyom
นครปฐม    
12   1026102517 จ.ส.ต.พงษ์บัญชา ส้มแป้นภัครัตน์
Mr. Pongbancha Sompanpakkarath
กรุงเทพมหานคร    
13   5726100115 นาย ชาติชาย  สิงห์มณี
Mr. Chartchai   Singmanee
เชียงราย    
14    1026102729 นาง อุบล  ทองมิ่ง
Mrs. Ubon  Thongming
กรุงเทพมหานคร    
15    7026103210 นาย นาวิน  วาเละ
Mr. Nawin  Waleh
ราชบุรี    
16    1226102418 นาย พลัฏฐ์  นาโฮม
Mr. Palatt  Nahome
นนทบุรี    
17    2726100718 นาย มีศักดิ์  จันทาทอง
Mr. Meesak  Chanthathong
สระแก้ว    
18   2726100819 พ.อ. วีระวัฒน์   วัสสานกูล
Col  Weerawat   Wassangool
สระแก้ว    
19   2726100910 นาย บุญธรรม  สุขสันติ์
Mr. Boontum   Sooksun
สระแก้ว    
20   2726101122  นาง อนงค์   ธัญญสงวน
Mrs. Anong  Thanyasahnguan
สระแก้ว    
21   1226102620 นาง ถนอมเกษ  ผึ่งงาม
Mrs. Tanomkat  Pungngam
นนทบุรี    
22   6326100112 นาย เลิศนิพนธ์  สวาสุ
Mr. Loedniphon   Sawasu
ตาก    
23   6626100216 นาย สังเวียน  บทมูล
Mr. Sangwian   Botmool 
พิจิตร    
24   6426100123 นาง ปราณี  สรุวิทย์
Mrs. Prani  Surawit   
สุโขทัย    
25   5126100118 นาย วีระยุทธ์  อนันต์ภาคภูมิ
Mr. Weerayoott  Anantpakpoom
ลำพูน    
26   3026100125 น.ส. คัทลียา  ทิพย์สีหา
Miss Khathaleeya  Thipseeha 
นครราชสีมา    
27   6326100223  น.ส. กมลทิพย์  คงกระจ่าง
Miss Kamolthip  Kongkrajang
ตาก    
28   6626100317 นาย บุญเลิศ  จิตสำรวย
Mr. Boonlert   Jitsumruay
พิจิตร    
29   6626100428  นาง อมร  วรรณทิพภากรณ์
Mrs. Amon  Wannathippakhon
พิจิตร    
30   5226100220  นาง ภัควดี  พงศ์ปิมปา
Mrs. Pakavadee  Pongpimpa
ลำปาง    
31   3126100328 น.ส. ธนภร  ออนบุญมี 
Miss  Tanaporn  Oonboonmee
บุรีรัมณ์    
32   3326100118  นาย นันทวัฒน์  ชัชวาลโรจนินทร์
Mr. Nantawat  Chatchawalrodjanin
ศรีสะเกษ    
33   4526100425 นาง เครือวัลย์   โคตบุตร
Mrs. Kuawan  Kotbud
ร้อยเอ็ด    
34   4316200110 นาย ยงยุทธ ยงยุทธตระกูล
Mr. Yongyud Yongyudtrakul
หนองคาย    
35    8026100524 นาง สาวิตรี   ไผ่เกาะ
Mrs. Sawitree   Phaiko
นครศรีธรรมราช    
36     4526100516 ร.ต.ต. ดร. ประจักษ์   ขุราษี
Pol.Sub.Lt. Prajuck Khurasee
ร้อยเอ็ด    
37     5426100122 นาง ชนัญชิดา   วังหล้า
Mrs. Chananchida  Wangla
แพร่    
38     3026100226 นาง จำเริญ  โพธิ์สูงเนิน
Mrs. Jumroen  Phosungnoen 
นครราชสีมา    
39    1126100629 นาง  วลีรัตน์  เกิดผล
Mrs. Waleerat     Kerdpol 
สมุทรปราการ    
40    2626100110 นาย กฤชณรงค์   ภู่ดาย
Mr. Kritnarong   Phudai
นครนายก    
41    5426100213 นาย อนันต์  มณีรัตน์
Mr. Anan   Maneerat
แพร่    
42    1626100210 ผศ.ดร. ศักดา ศิลปาภิสันทน์
Asst.Prof.Dr. Sakda   Silapapisan 
ลพบุรี    
43    7126100514 นาย พนม  พลายละหาร
Mr. Phanom  Plylaharn
กาญจนบุรี    
44    2226100318 พระมหาหงษ์สา  ดิษชัง
Phramahahongsa  Ditchang
จันทบุรี    
45    5326100221 น.ส. สุกฤตา  แหล่งสะท้าน
Miss  Sukritta   Laengsatan
อุตรดิดถ์    
47    2726100526 น.ส. พรรณวิภา  โสภา
Miss Phanwipa  Sopa
สระแก้ว    
48   2726100718  นาย มีศักดิ์  จันทาทอง
Mr. Meesak  Chanthathong
สระแก้ว    
49   1026203922 นาง ชญาณดา   ชาญปัญญาฤทธิ์
Mrs. Chayarndaa Chanpanyarich
กรุงเทพ    
50   3226200118  นาย อภิวัฒน์   ผิวอ่อน
Mr. Apiwat   Phiw-on
สุรินทร์    


 รายชื่อสมาชิกรายปี ต่อ หน้าที่2