item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
1 1016000112 ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
Prof.Srisakdi  Charmonman
กรุงเทพมหานคร -  นายกสมาคม
2   1016000213 พล.อ. ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
Gen.Dr.kittisak Rathprasert
กรุงเทพมหานคร    เลขาธิการ
3   1016103012 พ.ต.อ. สามารถ   ตู้จินดา
Pol.Col.Samart  Tuchinda
กรุงเทพมหานคร    อุปนายก
4   1216101610 ดร.สุวัฒน์  ศักดิ์ตรีศูล
Dr.Suwat  Saktrisul
นนทบุรี   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 5   1216000215 รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์
Assoc.Prof.Dr. Sumphand  Rathaphattaya
นนทบุรี   ผู้ช่วยเลขาธิการ
6   8416000114 นาย ทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์
Mr.Tronwoot Apichanapong
สุราษฎร์ธานี    ปฏิคม
7   1016000425 นางอรวัสสา ฉัตรเพชรา
Mrs.Aravatsa Chatpetchara
กรุงเทพมหานคร    เหรัญญิก
8   1516000127 น.ส.อรจิรา ผาดเกิด
Miss Onchira  Phatkoet
อ่างทอง    ผู้ช่วยเหรัญญิก
9   2016000224 น.ส.ศุภลักษณ์  ลีฬหาธีรพงศ์
Miss.Suphalak  Leelahateerapong
ชลบุรี   กรรมการ
10   1016000718 ศ.กีรติ  บุญเจือ
Prof.Kirti   bunchua
กรุงเทพมหานคร    
11    1016000627 นางกันยา นันทโต
Mrs.Kunya  Nuntato
กรุงเทพมหานคร    
12   5316000119 นายเอนก  แปงการิยา
Mr.Anex Pangkariya
อุตรดิดถ์    
13   7216000111 นายเอกลักษณ์ จงชาณสิทโธ
Mr.Aekalax  Chongchansittho
สุพรรณบุรี    
14   1016000829 นางสุภัคพิชญา  เที่ยงหิรัญมณี
Mrs.Supakpitchaya  Tueanghirunmani
กรุงเทพมหานคร    
15    1216000114 นายปัฐทชาพัทธ์  ศรีระวีนนท์
Mr.Pattachapat Sreeraveenont
นนทบุรี    
16    1016000314 ดร.ณัฐกฤช  อยู่มั่นธรรมา
Dr.Nuttagrit yoomantanma
กรุงเทพมหานคร    
17    4216000127 น.ส.จารุพร เชิงหอม
Miss Jaruporn Chonghom
เลย    
18    1016000516 นายตฤณธัป  เทพประสิทธิ์
Mr.Trinnaduff  Thepprasit
กรุงเทพมหานคร    
19   7016000118 นายวินัย  รุ่งฤทธิเดข
Mr.Winai  Rungrittidetch
ราชบุรี    
20    7016000219 นายอัมรินทร์   อิ่มปิติวงศ์
Mr.Amrin  Impitiwongs
ราชบุรี    
21    2716000111 จ.ส.อ. ชริน   อยู่ถาวร
M.Sgt.Charin  YooThawon
สระแก้ว    
22   4616000112 ว่าที่ ร.ต.ตาด  ขวาวงษ์
Acting Sub Lt. Tad   Khwavong
กาฬสินธุ์    
23   4616000223 นางวารุณี ศรีธารชัย
Mrs.Warunee  Sritarnchai
กาฬสินธุ์    
24   1016000910 พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย
Gen.Supit  Worauthai
กรุงเทพมหานคร    
 25   1016001011 นาย พิเชษฐ์ ปริพินิจฉัย
Mr.Phichet  Pariphinitchai
กรุงเทพมหานคร    
26   1016001112 ดร.ชิตวร  ลีละผลิน
Dr.Chitavorn  Leelaplin
กรุงเทพมหานคร    
27   1216100418 ดร.พะนารถ ตามประทีป
Dr.Panard  Tamprateep
นนทบุรี    
28   5216100129 นาง สมพร  ไชยชนะ
Mrs.Somporn  Chaichana
ลำปาง    
29   2016100316 นาย แสวง  มะลิซ้อน
Mr.Sawang Malison
ชลบุรี    
30   5016100117 นาย ธนัช  ถั่วทอง
Mr.Thanut  Thu Thong
เชียงใหม่    
31   1016101214 นาย คฑาเพชร  แก่นแก้ว
Mr.Catraphet  Kankaew
กรุงเทพมหานคร    
32   4116100117 นาย กัมปนาท วงศ์อนุ
Mr.Kumpanad Wong-anu
อุดรธานี    
33   4516100213 นาย พัฒนรักษ์  โคตบุตร
Mr.Pattanarak  Kotbut
ร้อยเอ็ด    
34   1016101315 นาย จุมพล ตรรกการพาณิชย์
Mr.Jumpon  Takkanpanich
กรุงเทพมหานคร    
35   2016100417 นาย สกลชัย  เจริญรุจิจินต์
Mr.Sakonchai  Charoenrujijin
ชลบุรี    
36   1016101426 นาง ณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร
Mrs.Nattikarn  Sutipanwihan
กรุงเทพมหานคร    
37   4516100314 นาย สุชีวี   ขุณิกากรณ์
Mr.Suchiwi   Hkunigagorn
ร้อยเอ็ด    
38   1016101527 น.ส. พรทิพย์  วุฒิเวชบริบูรณ์
Miss Porntip  Wuthivejboriboon
กรุงเทพมหานคร    
39   3116100116 นาย สากล  ภู่ขันเงิน
Mr.Sakol   Pookunngern
บุรีรัมย์    
40   8016100120 นาง เขมภร  จิตติรัตนกูล
Mrs.Khemmaporn  Jittirattanakul
นครศรีธรรมราช    
41   1116100124 น.ส. ณัฐธิดา  นิโครธางกูร
Miss Nuttida  Nikothangkul
สมุทรปราการ    
42   3116100217 นาย กฤษรชฏะชญตว์ กฤตพิพัฒนโภคิน
Mr.Krirachatachayot Kritpipatthanapokin
บุรีรัมย์    
43   4016100116 นาย ประดิษฐ์  ศรีบัวบุญ
Mr.Pradis  Seebuabun
ขอนแก่น    
44   1016101719 พ.อ. กฤษฏ์  เกศะรักษ์
Col.Krit  Kesaraksha
กรุงเทพมหานคร    
45   4716100114 นาย ชัชชัย  พันเอ็ด
Mr.Chudchai  Phan-ed
สกลนคร    
46   1216101711 พล.อ. อัศวิน  พันธุนิล
Gen.Asawin  Phantunin
นนทบุรี    
47   1016102123 รศ.นรีวรรณ  จินตกานนท์
Assoc.Prof.Nareewan  Chintakanond
กรุงเทพมหานคร    
48   2016101518 นาย ภูเดชา   วิทยาธนะกุล
Mr.Phudecha  Wittayatanakul
ชลบุรี    
49   3716100123 น.ส.ธัชภร  รักษาพันธ์
Miss Thouchchaporn  Raksaphan
อำนาจเจริญ    
50   1016102214 นาย สุรพงษ์  พงศ์พิชัยณรงค์ 
Mr.Suraphong  Phongphichainarong
กรุงเทพมหานคร    


รายชื่อสมาชิกตลอดชีพ  ต่อ หน้าที่ 2

บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่
ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป  
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล)
สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร
อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)