สัญลักษณ์และบัตร

ตราสัญญลักษณ์ บัตรสมาชิก หนังสือ สัญญลักษณ์มือ 
ทั้งนี้รวมถึงเพลงที่พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ แนะนำให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ 

คือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคุณธรรมสี่ประการ 
(ซึ่งสามารถค้นหาจาก YouTube)

งานประชุม

นอกจากมีการประชุมสมาชิก ที่สาขาหลักทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ยังมีการประชุมย่อยทุกวันอังคาร
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุม อบรม บรรยาย ทั่วประเทศ

ผู้นำคณะกรรมการ

นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ทุกท่าน
สามารถสลับสับเปลี่ยนภาระหน้าที่ ตามกาละเวลา ตามวาระ ที่เหมาะสม
ไม่มี อัตตา...

รายชื่อผู้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ-ที่จ.อุดรธานี

Last Updated: 31 August 2019
Hits: 1402

รายชื่อที่ปรากฏในหน้านี้ ฝ่ายทะเบียนได้จัดพิมพ์ให้แล้ว แต่หากตกหล่น 
ด้วยขั้นตอนอื่นๆ อย่างไร ต้องกราบขออภัยในความพลั้ง แทนทีมงานด้วย 

ท่านที่ไม่ได้รับ กรุณาติดต่อตรง 099-6109135 (ทรงวุฒิ-นายทะเบียน)  
หรือที่  นายสมชีวัน นามชินมาร   (คุณกวาง)  เลขาธิการ สมาคม ฯ จ.อุดรธานี


1 พระครูสถิตย์สุวรรณโณภาค
2 พระครูโสภณธรรมคุต
3 พระครูโกศลสิริธรรม
4 พระครูโอภาสวีรวัฒน์
5 พระครูใบฎีกาเกชา สุเมโธ
6 พระครูสมุห์อุดมพร ญาณธมฺโม
7 พระครูวิบูลธรรมาภรณ์ (ชาย ชาคโร )
8 พระครูอุบลคณานุสิฐ (สมควร สุนทโร)
9 พระปลัดประสิทธิ์ อนุตตโร (ชาติทอง)
10 พระใบฎีกาทนงศักดิ์ ถาวโร
11 เจ้าอธิการสุขสวัสดิ์ ธีรปัญโญ
12 เจ้าอธิการสังคม ธีรวโร
13 พระอธิการวรการ สญฺญโม
14 พระอธิการวิทยา โกวิโท
15 พระมหาพงษ์พันธ์ พุทฺธสโร
16 พระมหาไชยา ถาวรสทฺโท
17 พระมหามนูญ ฐานงฺกโร
18 พระธวัชชัย ฐานิสฺสโร
19 พระณัฐพล ตปสีโล
20 พระสมปอง ธีรปญฺโญ
21 พระบดินทร์ สุจิตโต
22 พระพงศ์จรัญ รตนพโล
23 พระนนท์รวิศ ชยานันโท
24 พระธีรธนัชณฤทธา เสาวภาคย์โชติรส
25 พระนาวิน รามแก้ว
26 นาย วัฒนา พุฒิชาติ 
27 ดร. อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ 
28 นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย 
29 นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา
30 นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา ด้วงแพง
33 ดร.ธนดร พุทธรักษ์
34 ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต
35 นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
36 นพ.สุเมธ มะฮาด
37 นายกิตติพัทธ์ อินทร์ธิราช
38 ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์
39 นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์
40 นางกุลพรขวัญ ธัญเพชราวัจน์
41 นางสุภัคพิชญา เที่ยงหิรัญมณี
42 นายปัฐชาพัทธ์ ศรีระวีนนท์
43 นายณรามิล วิษณุซัน คุ้มรักษ์
44 ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
45 นางสาวภัชลดา​ ธนเมธภูวดล
46 นางรัตนาภรณ์​ อริยะสัจจะธรรม​ศรีเพชร
47 นายอภิวัฒน์​ ผิวอ่อน
48 นายชำนาญ​ ราชนิยม
49 นายสังเวียน​ บทมูล
50 นายศักดิ์ชัย​ พิมพ์ตระกูล
51 นายปราโมทย์​ ธรรมมา
52 นายบุญเลิศ​ จิตสำรวย
53 นางอัจฉรา​ พรมมา
54 นายเสถียร รอดบุญมา
55 นางนุชนาฏ คูณศรี
56 นางพรทิพย์ สุมาลย์
57 นายธีรยุทธิ์ เชาวน์จิรกิตติ์
58 นายบุญมา มาโสม
59 ดร.นุสรา สมศรีโหน่ง
60 ดร.มีนานินทร์ ชารัมย์
61 นายวิวรรธน์ ธนากิจพุฒิพงศ์
62 นางอัญชิษฐา แก้วกันยา
63 นางสาวรัชฎาพร บุญญฤทธิวิชัย
64 ดร.นาคพล​ เกินชัย
65 ดร.ประสิทธิ์ อังกินันทน์
66 นายทินกร ดีรัมย์
67 นายมโนฑ ศรีพรมทอง
68 นายสุวัฒน์ สุระอุดร
69 นางศิริกัญญา คำดวง
70 นายต้น ตระกูลไทย
71 นายเฉลิมพล ฉิมพา
72 นางสุธิดา​ ตาทิพย์​
73 นายประดิษฐ์​ เตชะไพโรจน์​
74 นางพนมพร ฝ้ายสีงาม
75 นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์
76 นายธีรภัทร พรหมทะสาร
77 นายประภาส จันทร์เอิบ
78 พันตำรวจเอก ไกรจิตติ์​ รักษาพล​
79 นายบัญชา โสรมรรค
80 นายเทิน ศรีสุข
81 นายยุทธพงศ์ เติมทรัพย์
82 ดร.ประหยัด พิมพา
83 นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์
84 นายไทยเจริญ รัตนะ
85 นาย สมสัก ชาญศิลป์
86 ร.ต.อ.ชัยธัช ธนดลสุวรรณ
87 นายสันติชัย ทองยัง
88 นายภิญโญ พึ่งประชา
89 นางณัฐปภัสร์ ปภาศรีวิบูลย์
90 นายชาตรี ศุภรัตน์สมบัติ
91 นายปรีชา สะตะ
92 นายมงคล เวชกามา
93 พันตำรวจเอก ประมวล ปลัดขวา
94 ดร.เพชร ราชคม
95 นายวิชัย ขันตี
96 นางคำราณี วงศ์นุกูล
97 นายพัฒนา กระเวนกิจ
98 นายเดชา วัยกิจ
99 นายสงกา เพ็ญจัน
100 นายอลงกรณ์ วงศ์นุกูล
101 นางวราภรณ์ บุตรดา
102 นายทวน ช่างแคน
103 ดร. ณฐพล วิถี
104 นายอำนวย อินทรธิราช
105 นางสุภา แอนเดอร์สัน
106 นางประครอง ทุมวัน
107 นางแฉล้ม มีใย
108 นายสุชิน โพธิ์สุวรรณพร
109 นายประพาส จันทน์ไพรสณฑ์
110 น.ส.วนาสวรรค์ สิงห์มี
111 ว่าที่พันตรี ดร.จตุรงค์ อาจมุงคุณ
112 นายวุฒิพล จังพล
113 พันจ่าอากาศตรี รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์
114 นายสมบัติ อินรัสพงศ์
115 ร้อยตำรวจตรี มนตรี พวงโพธิ์
116 นายคำพันธ์ พระเอก
117 ซิสเตอร์สุทธิสา อุทาลุน
118 น.ส. มะลิวัลย์ ธรรมราช
119 รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์
120 น.ส.ปสุตา ชาวชายโขง
121 ด.ต. เจริญ จันทร์รักษ์
122 นางไอลดา สุขบัญชา
123 นายอรุณ อุทุมทอง
124 นางสุนีย์ อุทุมทอง
125 นายอัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
126 นายวีระศักดิ์ คงวิเชียร
127 ดร.ทรรศนภูมิ บุรีเพีย
128 ดร.ศุภลักษณ์ บุรีเพีย
129 ดร.ภัทรจิตติ บุรีเพีย
130 นายสุรพงษ์ ซาตา
131 นางกนกอร ไชยมูล
132 นายสุภาพ แก้วเฮ้า
133 นายกำพล ดวงล้อมจันทร์
134 นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ
135 นายสวัสดิ์ ดำดา
136 พันตำรวจโท ธานินทร์ อินทรกอง
137 ดร.ณัฐยศ ผาจวง
138 นางรัชญา พริมาชัย
139 นายประยูร หาญประชุม
140 นายสุข สารีโท
141 นายสลวย รุ่งรามา
142 นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล
143 นางสำเนียง วัณณะสิริ
144 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
145 นายมงคล ขุ่นอ่อน
146 นางดวงพร ตั้งตระกูล
147 นายธีรวัฒน์ เรืองทองอานันต์
148 นางปิยะพร ประเสริฐสังข์
149 นางวลัยพร สุขเกษม
150 น.ส. ณธษา อินทรพานิช
151 น.ส. ศจี ศิริศิลป์
152 นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย
153 นายชัยชน ไทยชน
154 นางพจมาน สนิทชน
155 ร้อยตำรวจเอก พิชญ์ทักไชย ท้าวพา
156 นายนวคม เสมา
157 นายปราโมทย์ อรัญวารี
158 นายดุสิต พรหมสิทธิ์
159 นางณาฏสุดา ดอนหมื่นศรี
160 นางอนัญญา เหล่าอรรคะ
161 นางลำปาง มานุช
162 นายอนุชา ธัญญพันธ์
163 นายพงศาสตร์ กิจนุกร 
164 ดร.ปรีชา อรัญวารี
165 ดร.ประมวล โสภาพร
166 ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี
167 นายนิยม บุตรดา
168 ดร.พิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์
169 นางอรัญญา อุดมลาภ
170 ดร.ศรัณ  แสบงบาน
171 นางศุภลักษณ์ กิจนิกร
172 นายธนกชพร ศิริเพชร
173 นางนงลักษณ์ วงษ์ศรีแก้ว
174 น.ส. ภริตพร หงส์ธนิธร
175 นายมาณพ ดอนหมื่นศรี
176 นายทัยธัช พูลสวัสดิ์
177 นายสมชีวัน นามชินมาร
178 นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
179 นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
180 นายทองศูนย์ ปุระกัน
181 นายนิพนธ์ กองพิลา
182 นางปริญฎา กองพิลา
183 นายพรม ปัญญาใส
184 นายศักดิ์ดำรง โชติวรรณ
185 นายสิขณินภ์ รัศมีธรรม
186 นางสุวนิดา สุริยวิทยะ
187 นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์
188 นางนวลสมร ชูสโมน
189 นายพินิจ เหลืองอิงคสุต
190 นายดาวเรือง หากันได้
191 นายบุญช่วย พัฒนชัย
192 ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล
193 นางมณฑิรา โสภาพร
194 นางอัปสร ทาแก้ว
195 นางจุฬาลักษณ์ บุญไชย
196 นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
197 ร้อยตำรวจเอก สมศักดิ์ จำปี
198 นายจิรภัทร เริ่มศรี
199 ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง
200 นายเอกดำรงค์ วงศ์คำจันทร์
201 นางนิภาภรณ์ กลางพรหม
202 นายสมคิด อินทวิเศษ
203 ดร.ต่อลาภ อรัญวารี
204 นางรัศมี วุฒิเสน
205 ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์
206 ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย
207 นายธนพัฒน์ เพลินศิลป์
208 นายเฉลิม เชี่ยวชาญ
209 นายหมอน มูลมณี
210 นายจิรวัฒน์ โพธิ์ศรี
211 นายบุญมา เชี่ยวชาญ
212 นายกฤษฎา คุณะปุระ
213 นางอุไล คีทเชอร์
214 นางสาวศุภลักษณ์ คูหาทอง
215 นายปฏิวัติ ละน้อย
216 ดร.ปาริชาติ มาลัย
217 นายประเสริฐ บุญท้าว
218 นายสมัย สวัสดิ์ตระกูล
219 นายสำเภา สมบูรณ์
220 นายประดิษฐ์ ไขแสง
221 นายเลื่อน ศรีจันทร์
222 นายสมร ไชยงาม
223 นายจำนง วงศ์คำ
224 นางวิราภรณ์ ตอสูงเนิน
225 นางเพ็ญจันทร์ อุ่นเสรี
226 นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์
227 นายสุเมธ มัดธนู
228 นายไมตรี ศีรษะภูมิ
229 นายสมเดช ดอกดวง
230 ดร.วินัย จำปาหอม
231 นาง นงนุช มลศิริ
232 นายเสน่ห์ โสดาวิชิต
233 ร้อยตำรวจเอกหญิง ชาญตะวัน เรียงแก้ว
234 ร้อยตำรวจเอกหญิง สีนวล คำไสล
235 นายจิรสิน บุญสิงห์
236 พันตำรวจโท ธนพล วิเท่ห์วรกาญจน์
237 นายฤทธิเดช โคตรสาร
238 นายเสน่ห์ โสดาวิชิต
239 นางบัวเรียน คามะเชียงพิณ
240 นางไพจิตร หัสดี
241 นายกำจัด แพทย์จันลา
242 นายสมคิด ไชยวงศ์
243 พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์
244 นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
245 ร.ต.วัชรชัย  วงศ์กาฬสินธุ์
246 พระครูปลัด (โม สร้อยเสนา)
247 นายกฤติเดช สิริกนกไชย
248 นางธนภร สิริกนกไชย
249 อาจารย์น้อย หมวกแดง 
250 หนูนา  พาเพลิน
251 นางสาวศิริกาญจน์  ไชยสิทธิ์
252 นายชัยณรงค์  สีเทียมเงิน
253 นายศราวุติ  หลิน
254 นายสิรภพ ทยานันทน์