สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป   วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

รางวัลสำเภาทอง

Hits: 42

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
ที่ห้องประชุมใหญ่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร
มาเป็นประธานมอบรางวัล สำเภอทองในสาขา
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดีเด่น ให้
พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ


และ สาขา แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
ให้
ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี
เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล