พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
นายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนฯ
   เข้าร่วมงานมุทิตาสักการะท่านเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้
พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวสิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ 
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมรัตนากร