สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป   วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

ขอเชิญท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

ณ วัดถ้ำเขาเขียว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
เวลา 12.00 น วันสุกดิบ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.00 น. เริ่มทำพิธีถวายกฐิน
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.30 น. เริ่มพิธีถวายกฐินต่อจนเสร็จ รับของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี


เพื่อก่อสร้างอุโบสถ 2 ชั้น

หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร (ประธาน)🙏สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
ในวันที่ 9 – 10 พ.ย. 62 ณ วัดถ้ำเขาเขียว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานที่ปรึกษาสมาคม ประธาน
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกอาวุโส รองประธาน
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคม รองประธาน
พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ อุปนายก คนที่ 1 รองประธาน
พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา อุปนายก คนที่ 2 รองประธาน
พล.อ.สมโภชน์ นนทชัย อุปนายก คนที่ 3 รองประธาน
ดร. สุวัฒน์ ศักดิ์ตรีศูล อุปนายก คนที่ 4 รองประธาน
ศ.(พิเศษ)ดร.เพียงฤทัย วรดิถี เลขาธิการสมาคม รองประธาน
รศ.(พิเศษ) ดร.สุชานี แสงสุวรรณ รองประธาน
ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์ รองประธาน
ดร.รักชาติ สุขเปรม รองประธาน
ผศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร รองประธาน
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ รองประธาน
รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร รองประธาน
นายเขมภณ ฉัตรวิทยา รองประธาน
เรืออากาศโท รวีวัทธ์ บุญพ่วง รองประธาน
นางสาวอรจิรา ผาดเกิด รองประธาน
นางสาวปฐมลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธาน
นางกุลพรขวัญ ธัญเพชราวัจน์ รองประธาน
นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร รองประธาน
นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์ รองประธาน
นางสุภัคพิชญา เที่ยงหิรัญมณี รองประธาน
นายกิตติพัทธ์ พิมพ์บุญโชติ รองประธาน
นายศุภชัย อึ้งพงศเพชร รองประธาน
ศ. ดาโต๊ะ สรี ดร. สัมพันธ์ รัฐแพทย์ รองประธาน
นายณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ รองประธาน
นายปัฐทชา ศรีระวีนนท์ รองประธาน
นางสุภาพร เลิศสินธนากร รองประธาน

และรายนามคณะกรรมการร่วม ตามลำดับดังนี้
1.นายกิตติพงษ์ ทิพย์โยธิน
2.นายปุณย์ธนิต​ ศรีระวีนนท์
3.ภัชลดา​ ธนเมธภูวดล
4.รัตนาภรณ์​ อริยะสัจจะธรรมศรีเพชร
5.ธนภร​ ออนบุญมี
6.นันทวัฒน์​ ชัชวาลโรจน์นิล
7.ถนอมเกษ หมายครอบกลาง
8.อภิวัฒน์​ ผิวอ่อน
9.บุญเลิศ​ จิตสำรวย
10.อมร​ วรรณทิพภากรณ์
11.ชัยยัน ผาโพธิ์
12.ณัฐวัฒน์​ กันปล้อง
13.สังเวียน​ บทมูล
14.เอกกร​ พุ่ม​ไสว
15.ชำนาญ​ ราชนิยม
16.สุจิต​ภรณ์​ ศรีระวีนนท์
17.กิติญาภรณ์​ ศรีระวีนนท์
18.สง่าห์​ วงศ์ษา
19.สุขสิริ​ ขนานแข็ง
20.หนึ่งฤทัย​ อยู่สบาย
21.คณะสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

รายนามผู้ร่วมทำบุญ
1.ศ.(พิเศษ)ดร.เพียงฤทัย วรดิถี 5,000 บาท
2.นายปัฐทชาพัทธ์ ศรีระวีนนท์ 5,000 บาท คณะกลุ่มWindow
3.เรืออากาศโท รวีวัทธ์ บุญพ่วง 2,000 บาท
4.นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร 2,000บาท
5.ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ 5,000บาท
6.น.ส.อรจิรา ผาดเกิด 500 บาท
7.นางสุภาพร เลิศสินธนากร 500 บาท
8.ดร.สัณห์จุฑา วิชชาวุธ 10,000 บาท
9.ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์ 1,000 บาท
10.พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ 5,000 บาท
11.นายเขมภณ ฉัตรวิทยา 1,000 บาท
12.นางกุลพรขวัญ ธัญเพชราวัจน์ 500 บาท
13.นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์ 1,000 บาท
14.พล.อ.สมโภชน์ นนทชัย 1,000 บาท
15.พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา 2,000 บาท
16.นายกฤษรชฏชญตว์ กฤษณ์พิพัฒน์โภคิน 5,000 บาท
17.ศาสตราจารย์ ดาโต๊ะ สรี ดร. สัมพันธ์ รัฐแพทย์  5,500 บาท
18.⭐️ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ ตามกำลังศรัทธานะคะ อนุโมทนา สาธุค่ะ 🙏🙏🙏
แจ้งความประสงค์ ที่คุณปอ (เหรัญญิก) โทร...084-4654615  คุณอรจิรา (ผู้ช่วยเหรัญญิก) โทร... 081-6329566