19 สิงหาคม 2562
ศ.(พิเศษ)ดร.เพียงฤทัย วรดิถี เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้และได้ทำหน้าที่แม่ดีเด่นแห่งชาติโดยใช้ทุนส่วนตัว
ซื้อของลงเยี่ยมชาวบ้านที่ยากลำบาก        ผู้ป่วยส่วนใหญ่พิการนอนติดเตียง
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ บางคนร่างกายเหลือเพียงครึ่งท่อน และมีเด็กติดเตียงด้วยเช่นกัน
พร้อมกันนี้ ศ.(พิเศษ)ดร.เพียงฤทัย วรดิถี ยังได้บริจาคเงินส่วนตัว
เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย ซึ่งได้ทำเช่นนี้
เป็นประจำทุกๆเดือนและได้ทำมาตลอด วันนี้ต้องการให้ธรรมาภิบาลเรารู้ว่า
ต้องช่วยกันพัฒนา เดินหน้าประเทศไทยเราให้เป็นเมืองศรีวิไล
เพื่อชาติบ้านเมืองได้เจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น