ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ร่วมงานครบรอบ 41 ปี รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม ท่าน อาจารย์ ดร. ณรงค์ มงคลวนิช

โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคม และ ศ.(พิเศษ)ดร.เพียงฤทัย วรดิถี เลขานุการ
สมาคม เป็นผู้วางพวงมาลา และสมาชิกของสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ร่วมงานโดย
พร้อมเพรียงกัน