ในวันที่ 14 ส.ค. 62
ศ.(พิเศษ)ดร.เพียงฤทัย วรดิถี เลขานุการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
ผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ได้ร่วมออกปฎิบัติหน้าที่กับคณะสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสมาคมแม่ดีเด่นแห่ง 
ชาติจังหวัดปทุมธานี  เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์หญิงไร้ที่พึ่งบ้านธัญบุรี