ธรรมาภิบาล : รากฐานของสังคมสู่ Thailand 4.0 โดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนในการเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานในการประชุมวิชาการเรื่อง "หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย"
ของสำนักราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานีครับ

ผมได้ปาฐกถาในหัวข้อ
"ธรรมาภิบาล : รากฐานของสังคมสู่ Thailand 4.0" เพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าสังคมจะมีคนที่มีความสามารถมากเพียงใด หรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากแค่ไหน หากคนในสังคมไม่มีธรรมาภิบาล ไม่ Clean & Clear ไม่ Free & Fair และไม่ Care & Share ต่อกันสังคมนั้นย่อมหาความปกติสุข ความสงบสุขและความสมดุล ของการอยู่ร่วมกันได้ยากยิ่งครับ

ดังนั้นรากฐานของนโยบาย Thailand 4.0 ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงธรรมาภิบาลที่ต้องมีพร้อมในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกคนต้องเดินหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนไปด้วยกันครับ