สัญลักษณ์และบัตร

ตราสัญญลักษณ์ บัตรสมาชิก หนังสือ สัญญลักษณ์มือ 
ทั้งนี้รวมถึงเพลงที่พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ แนะนำให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ 

คือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคุณธรรมสี่ประการ 
(ซึ่งสามารถค้นหาจาก YouTube)

งานประชุม

นอกจากมีการประชุมสมาชิก ที่สาขาหลักทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ยังมีการประชุมย่อยทุกวันอังคาร
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุม อบรม บรรยาย ทั่วประเทศ

ผู้นำคณะกรรมการ

นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ทุกท่าน
สามารถสลับสับเปลี่ยนภาระหน้าที่ ตามกาละเวลา ตามวาระ ที่เหมาะสม
ไม่มี อัตตา...

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์-ธรรมาภิบาลกับ Thailand 4.0

Hits: 187

ธรรมาภิบาล : รากฐานของสังคมสู่ Thailand 4.0 โดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนในการเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานในการประชุมวิชาการเรื่อง "หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย"
ของสำนักราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานีครับ

ผมได้ปาฐกถาในหัวข้อ
"ธรรมาภิบาล : รากฐานของสังคมสู่ Thailand 4.0" เพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าสังคมจะมีคนที่มีความสามารถมากเพียงใด หรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากแค่ไหน หากคนในสังคมไม่มีธรรมาภิบาล ไม่ Clean & Clear ไม่ Free & Fair และไม่ Care & Share ต่อกันสังคมนั้นย่อมหาความปกติสุข ความสงบสุขและความสมดุล ของการอยู่ร่วมกันได้ยากยิ่งครับ