สัญลักษณ์และบัตร

ตราสัญญลักษณ์ บัตรสมาชิก หนังสือ สัญญลักษณ์มือ 
ทั้งนี้รวมถึงเพลงที่พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ แนะนำให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ 

คือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคุณธรรมสี่ประการ 
(ซึ่งสามารถค้นหาจาก YouTube)

งานประชุม

นอกจากมีการประชุมสมาชิก ที่สาขาหลักทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ยังมีการประชุมย่อยทุกวันอังคาร
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุม อบรม บรรยาย ทั่วประเทศ

ผู้นำคณะกรรมการ

นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ทุกท่าน
สามารถสลับสับเปลี่ยนภาระหน้าที่ ตามกาละเวลา ตามวาระ ที่เหมาะสม
ไม่มี อัตตา...

แผนแม่บทคุณธรรม ปี 62

Hits: 69

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประชุม ครั้งที่ 3/61 เห็นชอบแผนแม่บทคุณธรรม ปี 62 เมื่อ14 พ.ย.61

ไทยรัฐ ออนไลน์ 15 พ.ย. 2561เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติปี 2562 โดยให้จัดประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงานให้การส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสารวมถึงให้จัดทำหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนาและสมาธิสำหรับประชาชน”

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้มีมติให้คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ใช้กลยุทธ์ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยสร้างการจดจำ ไม่กระจัดกระจาย ด้วยชื่อแคมเปญที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสารตรงจุด เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังมีมติให้บูรณาการส่วนงานการส่งเสริมคุณธรรมตามบทบาทภารกิจของ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล โดยขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานหรือสมาชิกในเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนด้วย.


https://today.line.me/TH/article/GG6wX7?utm_source=copyshare