ภาพการประชุม

คณะกรรมการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ภาคอีสาน 5 จังหวัด 

ได้แก่
1.อุดรธานี 2.หนองคาย 3.สกลนคร 4.ชัยภูมิ 5.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562