โครงสร้างและบุคลากร

 

รายชื่อบุคลากรและคณะกรรมการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล (ส่วนกลาง)
นาย อำพล เสนาณรงค์            * ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
พลอากาศตรี นายแพทย์ ไกรสร วรดิถี * ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร         * ประธานที่ปรึกษา 
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์                * นายกอาวุโส 
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน                 * นายกสมาคม
พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ      * อุปนายก คนที่๑ 
พ.ต.อ. สามารถ ตู้จินดา                * อุปนายก คนที่๒ 
พลเอก สมโภชน์ นนทชัย               * อุปนายก คนที่๓ 
ดร.สุวัฒน์  ศักดิ์ตรีศูล                   * อุปนายก คนที่๔ 
ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี          * เลขาธิการ 
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์            * ผู้ช่วยเลขาธิการ
พ.อ.(พิเศษ)รศ.สฤษดิ์ ห.เพียรเจริญ  * กรรมการและรองเลขาธิการ
นาย เขมภณ ฉัตรวิทยา                 * กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์                   * กรรมการและผู้จัดการ 
รศ.พิเศษ ดร.สุชานี แสงสุวรรณ        * ปฏิคม 
นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์                 * นายทะเบียน
นางกุลพรขวัญ  ธัญเพชราวัจน์          * เหรัญญิก
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด                      * ผู้ช่วยเหรัญญิก 
นาย กิตติพงษ์   ทิพย์โยธิน              * ผู้ช่วยผู้จัดการ 
พันเอกหญิง พิสมัย กันต์นิกูล            * กรรมการ
ผศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร                 * กรรมการ
นางสุภัคพิชญา  เที่ยงหิรัญมณี          * กรรมการ
เรืออากาศโท รวีวัทธ์ บุญพ่วง           * กรรมการ
นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร                  * กรรมการ
รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์                 * กรรมการ
นาย กิตติพัทธ์  พิมพ์บุญโชติ           * กรรมการ
นาย ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์          * กรรมการ
ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์                 * กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ดร.ภิรมณ์   จั่นถาวร                     * กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ประจำจังหวัด  คลิกที่นี่

นาย อำพล เสนาณรงค์  
* ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙, นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประวัติเพิ่มเติม

พลอากาศตรี นายแพทย์  ไกรสร วรดิถี
AVM  Dr. Kraisorn  Voradithi
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อดีตนายทหารสนับสนุนปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศ, ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ประวัติเพิ่มเติม

 หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร
* ประธานที่ปรึกษา 

พระราชนัดดา ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  ซึ่งทรงเป็นพระอัยกา (ปู่) ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์   
Gen. Charan Kullavanijaya

*
 นายกอาวุโส 
อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1, ราชองครักษ์พิเศษ และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ประวัติเพิ่มเติม
ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่นายกสมาคม  และกรรมการของสมาคม


ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
Prof.Dr. Srisakdi Charmonman

*
 นายกสมาคม
ผู้ก่อตั้ง internet KSC  ท่านได้รับขนานนามว่า "บิดาอินเทอร์เน็ตไทย" โดย Bangkok Post พ.ศ. 2541 นิตยสาร GM นิตยสาร Smart Job นิตยสาร Image นิตยสารYuppieและNationเป็นคนไทยคนแรกที่จบปริญญาเอกด้านไอที(จบที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจีย,สหรัฐอเมริกา)   ประวัติเพิ่มเติม


 


พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ 
Gen.Dr.kittisak  Rathprasert

* อุปนายก คนที่๑ 

อดีตคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. ๒๕๔๕, เลขานุการส่วนตัวและหน้าห้องของ นายชวน หลีกภัย ขณะดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม,ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) ปัจจุบันตำแหน่งเลขาธิการ ภธช.  ประวัติเพิ่มเติม

ช่วยดูแลงานสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล 

- งานด้านการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณ ตรวจสอบบัญชี
- งานด้านการอบรม การจัดทำหลักสูตร อบรมเผยแพร่หลักธรรมาภิบาล
- งานด้านการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน

พ.ต.อ. สามารถ ตู้จินดา
Pol.Col.Samart  Tuchinda

* อุปนายก คนที่๒ 

อดีตกรรมการคณะอนุกรรมการปฎิรูปกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม รัฐสภา ประวัติเพิ่มเติม

ช่วยดูแลงานสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
- งานด้านออกกฏระเบียบ คำสั่งต่างๆ
- งานด้านสืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับรับคำร้องเรียนต่างๆ ของสมาชิก
- งานด้านการตรวจสอบภายใน และการทุจริตประพฤติมิชอบของสมาชิก


พลเอก สมโภชน์ นนทชัย
Gen. Sompoch  Nontachai

* อุปนายก คนที่๓ 

ช่วยดูแลงานสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
- งานด้านประชาสัมพันธ์
- งานด้านปฏิคม และการประสานงานกับส่วนราชการและเอกชน
- งานด้านการจัดวาระการประชุมต่างๆ รวมทั้งการเตรียมงานประชุมใหญ่ สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญ
- งานสารณียกรของสมาคม
- และอื่นๆ ตามที่นายกสมาคม มอบหมาย

 


ดร.สุวัฒน์  ศักดิ์ตรีศูล

Dr.Suwat  Saktrisul

* อุปนายก คนที่๔ 

ช่วยดูแลงานสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
- งานด้านงานทะเบียน การเก็บประวัติข้อมูลสมาชิกและเก็บสถิติต่างๆ
- งานการแจ้งจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมาคม
- งานการพัฒนา Website และสื่อดิจิตอลต่างๆ ของสมาคม
- และอื่นๆ ตามที่นายกสมาคม มอบหมาย


 


ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี
Prof.Dr. Peangruetai Voradithi 

* เลขาธิการ
อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย, อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาBMC. TV, ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ


ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด อาทิ การนัดประชุมกรรมการ การนัดประชุมใหญ่ และบันทึกการประชุม จด เก็บ รักษารายงานการประชุม เป็นต้น
ติดต่อกับสมาชิก และบุคคลภายนอกเรื่องทั่วๆ ไป และกิจการอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในอำนาจหรือหน้าที่ของคณะกรรมการอื่นๆ โดยเฉพาะ


ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
Asst.Prof.Dr. Phiphat  Nonthanathorn

* ผู้ช่วยเลขาธิการ พ.อ.(พิเศษ)รศ.สฤษดิ์   ห.เพียรเจริญ
Sr Col. Assoc. Prof. Sarid  Horpiancharoen

* กรรมการและรองเลขาธิการ


นาย เขมภณ ฉัตรวิทยา
Mr. Khammapon   Chatvitaya

* กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์ 

Dr. Shayathorn  Charernrit

* กรรมการและผู้จัดการ


 


นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์
Mr. Trongwoot Apichanapong

* นายทะเบียน 
* เลขานุการ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
ทำหน้าที่จัดทำ และรักษางานทะเบียนสมาชิกของสมาคม ตลอดจนเอกสาร ต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนางกุลพรขวัญ  ธัญเพชราวัจน์ 
Mrs.Kulponkwan  Thanyapesscharawat
* เหรัญญิก 
ทำหน้าที่รับจ่าย และรักษาเงิน ตลอดจนการทำบัญชี และรักษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี


น.ส.อรจิรา ผาดเกิด
Miss Onchira  Phatkoet

* ผู้ช่วยเหรัญญิก 
* งานสารณียกร

ดร. ธัญมน  อรรจนพจนีย์
Dr. Thanyamon  Atjanapotjanee

* กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นาย กิตติพงษ์   ทิพย์โยธิน    
Mr. Kittipong  Tipyotin

* ผู้ช่วยผู้จัดการ 


พันเอกหญิง พิสมัย กันต์นิกูล 
Col. Pisamai  Kuntnikool

* กรรมการ


ผศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร  
Asst. Prof.  Penpan  Jarernporn

* กรรมการนางสุภัคพิชญา  เที่ยงหิรัญมณี
Mrs.Supakpitchaya  Tueanghirunmani

* กรรมการ


เรืออากาศโท รวีวัทธ์ บุญพ่วง 
Mr. Raweewat  Boonpoung

* กรรมการ


นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร 
Mr. Supachai  Uangpongpetch

* กรรมการ

  
รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์
Assoc.Prof.Dr. Sumphand Rathaphattaya

* กรรมการ


นาย กิตติพัทธ์  พิมพ์บุญโชติ
Mr. Kittipath  Pimboonchote

* กรรมการ


นาย ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์
Mr. Nharamin Wishanuson Kumraks

* กรรมการ