นาย อำพล เสนาณรงค์  
(องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙)

* ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร

* ประธานที่ปรึกษา 


พลเอกจรัล กุลละวณิชย์   
Gen. Charan Kullavanijaya

* นายกอาวุโส 

ประวัติพลเอก จรัล 
th.wikipedia.org วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

Prof.Dr. Srisakdi Charmonman

* นายกสมาคมพลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
 
Gen.Dr.kittisak  Rathprasert

* อุปนายก คนที่๑ 

ประวัติโดยย่อ


รายละเอียดเพิ่มเติม
th.wikipedia.org วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


พ.ต.อ. สามารถ ตู้จินดา
Pol.Col.Samart  Tuchinda

* อุปนายก คนที่๒ 


ประวัติโดยย่อ


พลเอก สมโภชน์ นนทชัย

Gen. Sompoch  Nontachai

อุปนายก คนที่๓ 

 
ดร.สุวัฒน์  ศักดิ์ตรีศูล
Dr.Suwat  Saktrisul

อุปนายก คนที่๔ 


พลอากาศตรี นายแพทย์  ไกรสร วรดิถี
AVM  Dr. Kraisorn  Voradithi

* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี
Prof.Dr. Peangruetai Voradithi 

* เลขาธิการ 


ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
Asst.Prof.Dr. Phiphat  Nonthanathorn

* ผู้ช่วยเลขาธิการ 

 

พ.อ.(พิเศษ)รศ.สฤษดิ์   ห.เพียรเจริญ
Sr Col. Assoc. Prof. Sarid  Horpiancharoen

* รองเลขาธิการและกรรมการ 

 
ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์ 
Dr. Shayathorn  Charernrit

* กรรมการและผู้จัดการ 


รศ.พิเศษ ดร.สุชานี แสงสุวรรณ 
ASSOC.​ Prof.​ Dr.​ Suchanee Saengsuwan

* ปฏิคม 

 
นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์
Mr. Trongwoot Apichanapong

* นายทะเบียน 

 
นางกุลพรขวัญ  ธัญเพชราวัจน์ 
Mrs.Kulponkwan  Thanyapesscharawat
* เหรัญญิก 

 
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด
Miss Onchira  Phatkoet

* ผู้ช่วยเหรัญญิก ดร. ธัญมน  อรรจนพจนีย์
Dr. Thanyamon  Atjanapotjanee

* กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 


นาย กิตติพงษ์   ทิพย์โยธิน    
Mr. Kittipong  Tipyotin

* ผู้ช่วยผู้จัดการ 


นาย เขมภณ ฉัตรวิทยา
Mr. Khammapon   Chatvitaya

* กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ


 

พันเอกหญิง พิสมัย กันต์นิกูล 
Col. Pisamai  Kuntnikool

* 
กรรมการ


ผศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร  
Asst. Prof.  Penpan  Jarernporn

* กรรมการ


นางสุภัคพิชญา  เที่ยงหิรัญมณี
Mrs.Supakpitchaya  Tueanghirunmani

* 
กรรมการ


เรืออากาศโท รวีวัทธ์ บุญพ่วง 
Mr. Raweewat  Boonpoung

* กรรมการ


นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร 
Mr. Supachai  Uangpongpetch

* กรรมการ


รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์
Assoc.Prof.Dr. Sumphand Rathaphattaya

* กรรมการ


นาย กิตติพัทธ์  พิมพ์บุญโชติ
Mr. Kittipath  Pimboonchote

* กรรมการ


นาย ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์
Mr. Nharamin Wishanuson Kumraks

* กรรมการ
นาย อำพล เสนาณรงค์  (องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙)    * ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
พลอากาศตรี นายแพทย์ ไกรสร วรดิถี * ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร          * ประธานที่ปรึกษา 
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์                * นายกอาวุโส 
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน                 * นายกสมาคม
พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ      * อุปนายก คนที่๑ 
พ.ต.อ. สามารถ ตู้จินดา                * อุปนายก คนที่๒ 
พลเอก สมโภชน์ นนทชัย               * อุปนายก คนที่๓ 
ดร.สุวัฒน์  ศักดิ์ตรีศูล                   * อุปนายก คนที่๔ 
ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี          * เลขาธิการ 
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์            * ผู้ช่วยเลขาธิการ
พ.อ.(พิเศษ)รศ.สฤษดิ์ ห.เพียรเจริญ  * รองเลขาธิการและกรรมการ 
ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์                   * กรรมการและผู้จัดการ 
รศ.พิเศษ ดร.สุชานี แสงสุวรรณ        * ปฏิคม 
นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์                 * นายทะเบียน
นางกุลพรขวัญ  ธัญเพชราวัจน์          * เหรัญญิก
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด                      * ผู้ช่วยเหรัญญิก 
นาย กิตติพงษ์   ทิพย์โยธิน              * ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นาย เขมภณ ฉัตรวิทยา                   * กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
พันเอกหญิง พิสมัย กันต์นิกูล            * กรรมการ
ผศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร                 * กรรมการ
นางสุภัคพิชญา  เที่ยงหิรัญมณี          * กรรมการ
เรืออากาศโท รวีวัทธ์ บุญพ่วง           * กรรมการ
นายศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร                  * กรรมการ
รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์                 * กรรมการ
นาย กิตติพัทธ์  พิมพ์บุญโชติ           * กรรมการ
นาย ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ 
         * กรรมการ
ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์                 * กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 

เจ้าหน้าที่ จิตอาสา สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล (สำนักงานใหญ่กรุงเทพ) ที่สามารถสอบถามรายละเอียด ในเบื้องต้น (ติดต่อฝ่ายอื่นๆ เป็นกรณีๆ)

   
นางกุลพรขวัญ  ธัญเพชราวัจน์  (ปอ)   
* เหรัญญิก 

โทร...084-4654615
แจ้ง การโอนเงินเพื่อ  เป็นค่าทำบัตรสมาชิก/บริจาคทำบุญ/
สมทบทุนเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เพื่อออกใบเสร็จให้ท่าน
(กรุณาเก็บสลิป/ใบโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน)

   
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด  (อร)
* ผู้ช่วยเหรัญญิก 

โทร... 081-6329566
ประสานงานแทน/ช่วยเหรัญญิก

 

นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์ (วุฒิ)

* นายทะเบียน 
โทร...099-6109135  
สอบถามเรื่อง บัตรสมาชิก ใบประกาศ เว็บไซต์
และงานเอกสารที่เกี่ยวกับสมาชิก