พลเอกจรัล กุลวณิชย์ ( ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และ  นายกอาวุโส สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ) กล่าวไว้ว่า...
หากต้องการให้คนไทยอยู่ดี มีสุข ปลอดภัย ได้รับความยุติธรรม มีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย มีความเจริญขึ้น ก็สมควรตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติ อย่างมีน้ำใจต่อกัน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในสิ่งที่ชอบธรรม ร่วมตรวจสอบสังคมว่ามีการดำเนินการทั้งปวง ถูกต้องคุ้มค่ากับเวลา ทรัพย์สินเงินทอง ความคืดและแรงงานที่ร่วมกันกระทำเพื่อสังคม โดยซื่อสัตว์สุจริต ช่วยกันขจัดและละเว้นความชั่วทุจริต มุ่งกระทำความดี โดยต้องปฏิบัติเริ่มต้นที่ตนเองก่อน ขยายต่อไปในครอบครัว เรื่อยไปจนถึงสังคมและบ้านเมือง ก็จะเกิดความสุขใจเป็นเบื้องต้น เกิดความสุขทั้งกาย และ ใจ และความภาคภูมิที่ได้มีโอกาศช่วยบ้านเมือง ให้เกิดธรรมาภิบาลจามที่ปรารถนา  
ขอชวนให้ทุกท่าน มาร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข มีธรรมาภิบาลด้วยกัน