สัญลักษณ์และบัตร

ตราสัญญลักษณ์ บัตรสมาชิก หนังสือ สัญญลักษณ์มือ 
ทั้งนี้รวมถึงเพลงที่พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ แนะนำให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ 

คือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคุณธรรมสี่ประการ 
(ซึ่งสามารถค้นหาจาก YouTube)

งานประชุม

นอกจากมีการประชุมสมาชิก ที่สาขาหลักทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ยังมีการประชุมย่อยทุกวันอังคาร
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุม อบรม บรรยาย ทั่วประเทศ

ผู้นำคณะกรรมการ

นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ทุกท่าน
สามารถสลับสับเปลี่ยนภาระหน้าที่ ตามกาละเวลา ตามวาระ ที่เหมาะสม
ไม่มี อัตตา...

สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป รอฟังประกาศอีกครั้ง


สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่/ส่งเสริม หลักธรรมาภิบาล ด้วยความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลคือ ทางออกของสังคมไทย
*สมาชิกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล  ดำรงตนเป็นผู้  ไม่มี อคติ ไม่มี อัตตา และไม่มี มิจฉาทิฐิ  

คำว่าธรรมาภิบาล ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Good Governance ซึ่งมีความหมายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ การปกครองที่ดี ที่ถูกต้องเป็นธรรม
สำหรับผู้ปกครอง (เช่น ผู้ปกครองประเทศ, จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน, ผู้ปกครององค์กร, ผู้ปกครองนักเรียน)        
อคติ 4 ประการ อย่าให้อยู่ในจิตใจ มิฉะนั้นผู้ใต้ปกครองจะขาดความเชื่อมั่น ไม่มีความสุข ไม่มีความรู้สึกมั่นคงและอบอุ่น รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความแตกแยกและความไม่สำเร็จ ไม่เจริญก้าวหน้าของการงานทั้งปวง ... ผลเสียหรือสิ่งไม่ดีนั้น ย่อมมีผลต่อ (ผู้เห็นผิด) นั้น อย่างไม่ต้องสงสัย.
อคติ 4 หมายถึง วิถีในทางที่ผิดหรือการดำเนินไปในทางที่ผิด ทั้งนี้ อันเกิดจากทัศนะหรือความคิดเห็นในทางที่ผิด ซึ่งต่อมาจึงใช้คำให้เข้าใจง่ายเป็น ความลำเอียง หรือ ความไม่เที่ยงธรรม ประกอบด้วย 4 ประการ คือ
1. ฉันทาคติ คือ ความลำเอียงเพราะชอบพอ
2. โทสาคติ คือ ความลำเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง
3. โมหาคติ คือ ความลำเอียงเพราะหลง หรือ ความลำเอียงเพราะความเขลา
4. ภยาคติ คือ ความลำเอียงเพราะกลัว
บางเหตุการณ์เราคิดว่าทำไปด้วยปรารถนาดี จริงใจ แต่ลึกๆ มีอคติเพราะความหลง ความโง่ จึงทำให้สร้างความเสียหาย เดือดร้อน แตกแยกต่อคนอื่นและหมู่คณะองค์กรและสังคมในวงกว้าง

*การไม่มี อคติ ไม่มีอัตตา และไม่มีมิจฉาทิฐิ อยู่ในหลักคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักข้อแรกที่สำคัญของ หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ 

เรียบเรียงสรุป จากที่มา: "http://thamdhamma.blogspot.com/2017/09/blog-post_9.html", "https://thaihealthlife.com/อคติ4/"


    ยินดีต้อนรับอาสาสมัครที่มีจิตอาสา  ที่ต้องการช่วยงานด้านต่างๆ ของสมาคม ท่านที่มีเวลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนและสามารถประสานงานเพื่อขอเข้าร่วมประชุม คณะทำงาน เมื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และนำเสนอความรู้ ความสามารถ เสียสละ และสามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ดี ก็จะทะยอยได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบส่วนต่างๆ 
   ในทางตรงกันข้าม เมื่อคณะกรรมการเดิม ติดภารกิจ ก็จะสละตำแหน่ง/ภาระหน้าที่เพื่อให้จิตอาสาท่านอื่นเข้ามาช่วยงานต่อ ทั้งนี้เพื่อให้งานเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลสู่สังคมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง... 

 

สภธ.นครราชสีมา โดย นายเกษมศักดิ์ โยธการี นายกสมาคม เปิดประชุมนัดปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562

 

ภาพการบันทีกข้อตกลง (MOU) ณ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ---คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เลขาธิการสมาคมพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ.สถาบันพระปกเกล้า

 

ภาพงานทอดกฐินประจำปี 2562   ในวันที่ 9 – 10 พ.ย. 62  ณ วัดถ้ำเขาเขียวจ.กาญจนบุรี

 

สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล วางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

 

อบรม "ธรรมาภิบาล ภาคปฏิบัติ" รุ่นที่1
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 62 ณ.โรงแรมยูดีกรีนวิวโฮเทล ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาพู่ อ.เพ็ญจ.อุดรธานี

 

โครงการอบรมความรู้กฏหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเข้าถึงกรรมการยุติธรรม ณ.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

 

ประชุม คณะกรรมการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลภาคอีสาน 5 จังหวัด 1.อุดรธานี 2.หนองคาย 3.สกลนคร 4.ชัยภูมิ 5.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562

 

รายการตัวจริงเสียงจริง สัมภาษณ์ นายพลธรรมาภิบาล---พลเอก ดร.กิตติศักด์ รัฐประเสริฐ เล่าถึงความเป็นมาเรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย กรุณาฟังให้จบ

   

วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 09:30 พลเอกจรัล เป็นประธานวางพวงมาลา ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และถวายราชสดุดีบูรพมหากษัตริย์ไทย

  สมาคมผู้สื่่อข่าวต้านคอร์รัปชันฯ จัดเสวนาใหญ่ "มหันตภัย ... คอร์รัปชั่นยุค 4.0" 
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์  เป็นประธาน